top of page
Concrete

Bokningsvillkor

Fjällresorts Drift AB – Allmänna bokningsvillkor för Näsfjället

Dessa allmänna villkor gäller mellan Fjällresorts Drift AB (Näsfjället), och den som själv eller genom annan träffar avtal med Näsfjället enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget).

 

VEM ÄR ANSVARIG?

 

Näsfjället - Fjällresorts Drift AB, VÄSTMANNAGATAN 95, 113 43 Stockholm Org.nr: 559245-5405 är ansvarig ­arrangör. Telefon:

 

AVTALET MM

 

Som arrangör ansvarar Näsfjället gentemot gästen för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än Näsfjället. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för Näsfjället, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och gästen tydligt informeras om ändringen. Näsfjället reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

 

Som arrangör är Näsfjället skyldiga att se till:

 

– att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar.

 

– att information lämnas om hur betalning ska ske, information om nycklar/koder till boendet och att gästen i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget.

 

– att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen.

 

Näsfjället ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till gästen utan Näsfjällets vetskap och som Näsfjället inte känt till eller borde känna till. Näsfjällets rekommendation är att gästen tar den typen av information skriftligen.

 

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

 

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Näsfjället som för gästen så snart Näsfjället bekräftat bokningen och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

 

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?

 

Gästens betalning för arrangemanget skall vara Näsfjället tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Näsfjället har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift) eller senast 10 dagar efter bokning när det är mer än 4 veckor till ankomst. Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt 4 veckor innan det påbörjas.

Bokning gjord mindre än 4 veckor till ankomst skall betalas omgående.

 

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

 

Bokningen avbokas om inte slutlikviden är Näsfjället tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

 

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?

 

Gästen kan avboka skriftligen eller via mail till Näsfjället. Näsfjället accepterar endast avbokning av gästen. Näsfjället är skyldig att bekräfta gästens avbokning skriftligen eller via mail.

 

Vid avbokning gäller följande:

 

– Vid avbokning efter bekräftad bokning, men ej erlagd betalning, debiteras gästen 500 SEK för administrationskostnad.

 

– Vid avbokning senast en månad före ankomst får du tillbaka inbetalt belopp exklusive administrationskostnaden på 500 SEK.

 

– Vid avbokning senare än en månad före ankomst får du ej tillbaka inbetalt belopp. Boendet får dock överlåtas på annan person som ska godkännas av Näsfjället.

 

Vid behov kan du kontakta Näsfjället för eventuell kölista. Dom flesta försäkringsbolagen erbjuder via hemförsäkringen ett avbeställningsskydd, nivån på ersättningen skiljer sig något beroende på försäkringsbolag.

 

OMBOKNING AV BOENDE OCH RESA

 

Ombokning av boende kan ske på Näsfjällets via epost, fram till 30 dagar innan ankomstdatum.

 

OM DET HÄNDER GÄSTEN NÅGOT?

 

Näsfjället är endast återbetalningsskyldig enligt av- och ombokningsklausulerna. Övriga kostnader täcks oftast av försäkringsbolagen. Reglerna skiljer sig dock åt mellan bolagen. Kontakta ditt försäkringsbolag.

 

NÄSFJÄLLETS ÄNDRINGAR OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER

 

Näsfjället får ändra villkoren för arrangemanget i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga tjänster. Inträffar kostnadsökningar för Näsfjället efter det att avtalet blivit bindande för parterna får Näsfjället höja priset för arrangemanget motsvarande kostnads­ökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget. Priset får inte höjas under de sista 30 dagarna före ankomst och skall omgående meddelas gästen. Arrangemangets pris skall sänkas om Näsfjällets kostnader, tidigare än 30 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

 

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och Näsfjället inte klarar av att erbjuda gästen andra likvärdiga tjänster har gästen rätt att frånträda avtalet. Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Näsfjället måste då betala tillbaka allt som betalats, med avdrag för den nytta gästen kan ha haft. För att gästen ska vara berättigad att frånträda avtalet skall han meddela Näsfjället snarast möjligt, dock senast klockan 11.00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, skall gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Näsfjället får en chans att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister och Näsfjället därmed inte har fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkoren inte berättigad till någon ersättning.

 

Rätt till skadestånd på grund av fel under vistelsen eller på grund av att Näsfjället ställt in arrangemanget föreligger inte om Näsfjället kan visa att arrangemanget inte kunnat genomföras eller att felet uppstått på grund av hinder eller omständighet utanför Näsfjällets kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit exempelvis kortare avbrott i IT-drift, TV-signal, vatten eller energitillförsel.

 

Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och Näsfjället måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Gästen måste meddela byten senast 10 dagar före ankomst. Vid ändringar i bokningar är Näsfjället berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 195 SEK. Om avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot Näsfjället för vad som återstår att betala och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

 

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?

 

För att boka/ingå avtal med Näsfjället gällande boende måste gästen vara 20 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 20 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med Näsfjället.

 

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boende och i övrigt samt de allmänna bestämmelserna/reglerna i foldern SLAOs ”Lilla gula”. Mellan klockan 23.00 och 07.00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Över­trädelser av bestämmelser om rök- och husdjurs­förbud medför en saneringskostnad från 5.000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc.

 

Nyckeln till veranda och skidbod skall lämnas kvar i boendet vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2.000 SEK för låsbyte.

 

Näsfjället har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i ­ boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Näsfjället gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5.000 SEK. Näsfjället förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Näsfjället ansvarar inte för kvarglömda saker.

 

STÄDNING

 

Gästen kan välja att städa själv. Städning skall genomföras enligt den checklista som finns i städskåpet och under fliken boka på hemsidan. Bristfällig städning tilläggsdebiteras med 2.000 SEK.

 

Städning går även att köpa. Städning utförs då av Näsfjället. Städupp­draget är ett avtal mellan gästen och Näsfjället. Vill man nyttja rutavdrag måste personnummer anges vid bokningen. Rutavdraget återbetalas efter godkännande från skattemyndigheten efter er vistelse i stugan.

 

Observera att köpt städning inte omfattar grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor och tomflaskor.

 

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?

 

Gästen bör vända sig till Näsfjället med eventuella klagomål. Om gästen och Näsfjället inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

 

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M.

 

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrange­manget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

 

ÖVRIGT

 

Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen alternativt www.Nasfjallet.se. I logi­priset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, toapapper, rengöringsmedel etc, om inte annat anges på bekräftelsen. Näsfjällets rök- och djurfria boenden är inte allergisanerade.

 

PERSONUPPGIFTSLAGEN

 

Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Näsfjället i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för fullgöra Näsfjällets åtagande gentemot gästen och lämnas även ut till våra samarbetspartners, så som försäkringsgivare, hotell, tåg- flyg- och bussbolag med flera. Näsfjället använder gästens uppgifter för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

bottom of page